ფარმაციის აკადემიური და სამეცნიერო საზოგადოების ერთობლივიმოსაზრება 2022 წლის სავალდებულო GMP სტანდარტიზაციის საკითხთან დაკავშირებით
საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციის
პრეზიდენტს, ბატონ ლევან გოგიბერიძეს
ბატონო ლევან,
წარმოგიდგენთ ფარმაციის აკადემიური და სამეცნიერო საზოგადოების ერთობლივ მოსაზრებას 2022 წლის სავალდებულო GMP სტანდარტიზაციის საკითხთან დაკავშირებით.
დღეისათვის, კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში, შექმნილი ვითა-რებიდან გამომდინარე, ნათელი გახდა, რომ არ შეიძლება მოსახლეობის ჯანმრთელობით უზრუნველყოფა დაუქვემდებარო სხვა ქვეყნის სამკურნალო საშუალებებისა და სამედი-ცინო საგნების მწარმოებელი კომპანიების კომერციულ ინტერესებს. მით უმეტეს, რომ საქართველოს გააჩნია ფარმაცევტული ინდუსტრიის, მათ შორის სამკურნალო მცენარეების ინტროდუქციისა და კულტივირების წარმატებული ისტორია და გამოცდილება.
დღეისათვის საქართველოს ფარმაცევტული ინდუსტრია წარმოდგენილია საკმაოდ წარმატებული საწარმოებითა და მათ მიერ წარმოებული მრავალრიცხოვანი პროდუქციის ასორტიმენტით. ამასთან ისინი დასაქმებისა და ქვეყნის ბიუჯეტში შენატანების თვალთახედვით ქვეყნისთვის მნიშვნელოვანი ობიექტებია.
საქართველოში წარმოებული სამკურნალო საშუალებების ასორტიმენტის გაფართოების მიზნით აუცილებელია განხორციელდეს ფარმაცევტული საწარმოებისათვის მხარდამ-ჭერი ღონისძიებები.
უპირველესი საზრუნავია ჩვენი ქვეყნის მოსახლეობის უზრუნველყოფა ეფექტიანი, ხარი-სხიანი და უსაფრთხო სამკურნალწამლო საშუალებებით. აღნიშნულის მიღწევა შესა-ძლებელია საქართველოს ფარმაცევტული საწარმოების მიერ ხარისხის უზრუნველყოფის სტანდარტების დაკმაყოფილება.
საქართველოს ფარმაცევტულმა საწარმოებმა ეტაპობრივად უნდა დააკმაყოფილონ ნაციონალური GMP-ის სტანდარტის მოთხოვნები. გამომდინარე აღნიშნულიდან ქვეყანას უნდა ქონდეს ნაციონალური GMP-ის სტანდარტი, რომელიც სრულ შესაბამისობაში იქნება ქვეყნის  იდეური და ტექნიკური ინსტიტუტების განვითარების არსებულ დონესთან და ის უნდა იცვლებოდეს პროგრესის შესაბამისად.
ასევე, სასურველია და მიზანშეწონილია, რომ საქართველოს ფარმაცევტულმა საწარმოებმა შეძლონ, ეტაპობრივად საერთაშორისო (ევროკავშირის, ჯმო-ის) GMP-ის სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილება, რაც უზრუნველყოფს  ხარისხის უზრუნველყოფის უფრო მაღალი სტანდარტებზე გადასვლას და თავიანთი პროდუქციის გეოგრაფიული არეალის გაფართოებას.
საქართველოს ფარმაცევტული საწარმოების მიერ GMP-ის სტანდარტების მოთხოვნების დაკმაყოფილების უზრუნველყოფა უნდა განხორციელდეს ეტაპობრივად. მსოფლიო გამო-ცდილება გვიჩვენებს, რომ აღნიშნულის მიღწევა შესაძლებელია 5-7 წლის განმავლობაში, ქვემოთ ჩამოთვლილი ღონისძიებების განხორციელების საფუძველზე:
  • GMP-ის ინსპექტორატის მიერ ფარმაცევტული საწარმოების მონიტორინგი და არსებული მდგომარეობის შეფასება;
  • მონიტორინგის შედეგებიდან გამომდინარე თითოეული საწარმოსათვის დროში გაწერილი გრაფიკის შედგენა ნაციონალურ ან სურვილის შემთხვევაში საერთა-შორისო სტანდარტის მოთხოვნების დაკმაყოფილებაზე გადასვლისათვის;
  • მარეგულირებლის მიერ საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციასთან თანამშრო-მლობით ფარმაცევტული საწარმოებისათვის მხარდამჭერი ღონისძიებების დაგეგ-მვა, განხორციელება;
  • საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს მიერ საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით ფარმაცევტული საწარმოებისათვის მხარდამჭერი ღონისძიებების (შეღავათიანი სესხი, დაბეგვრა და ა.შ.) დაგეგმვა, განხორციელება;
  • უწყვეტი განათლების ფარგლებში, GMP-ის საწარმოებისათვის, სპეციალისტთა მომზადებისა და გადამზადებისათვის, შესაბამისი საგანმანათლებლო პროგრამის განხორციელება;
კორონა ვირუსით გამოწვეული პანდემიის პირობებში საქართველოს მთავრობის მხრი-დან ტარდება განსაკუთრებული  ღონისძიებები ბიზნესის მხარდასაჭერად.
საქართველოს ფარმაცევტული ინდუსტრიის წარმომადგენლები მიესალმებიან რა აღნიშნულ პოლიტიკას, იმედს გამოთქვამენ, რომ ერთობლივად, თანამშრომლობის გზით, ეტაპობრივად შეძლებენ არა მხოლოდ ნაციონალური, არამედ ხარისხის უზრუნველყოფის საერთაშორისო სტანდარტების დაკმაყოფილებას.
პატივისცემით,
პროფესორი                      ა. ბაკურიძე
პროფესორი                     დ. ბეროშვილი
პროფესორი                     დ. ჭინჭარაძე
პროფესორი                     თ. ჩიკვილაძე
პროფესორი                     თ. მურთაზაშვილი
პროფესორი                     თ. ჭუმბურიძე
პროფესორი                     ნ. გორგასლიძე
ქართული