„საქართველოს ფარმაცევტთა ასოციაცია“ წარმოადგენს კერძო სამართლის არასამეწარმეო იურიდიულ პირს.
დღევანდელი მდგომარეობით ასოციაცია აერთიანებს 20- მდე იურიდიულ და 2000- მდე ფიზიკურ პირს.
ასოციაციის მიზნებია :
 • წევრთა უფლებების, პროფესიული თავისუფლებისა და ინტერესების დაცვა;
 • ეროვნული ფარმაცევტული მრეწველობის განვთარების ხელშეწყობა;
 • სამკურნალო მცენარეთა დაცვისა და ეკოლოგიური მდგომარეობის გაუმჯობესების ხელშეწყობა;
 • ფარმაციის დარგის რეფორმებისთვის და წამლის პოლიტიკის სფეროში რეკომენდაციების შემუშავება და განხორციელების პროცესში მონაწილეობა;
 • სახელმწიფო სტრუქტურებთან, ფიზიკურ და იურიდიულ პირებთან თანამშრომლობა საქართველოში და მის ფარგლებს გარეთ;
 • საქართველოს ფარმაციის ისტორიის კვლევა;
 • ფარმაცევტული განათლების და სპეციალისტთა დიპლომის შემდგომი სწავლების პროცესში აქტიური მონაწილეობის მიღება;
 • კონგრესების, სიმპოზიუმებისა და კონფერენციების ჩატარება;
 • საქველმოქმედო საქმიანობა, ჰუმანიტარული დახმარების განხორციელება;
 • საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება ფარმაცევტის პროფესიის მნიშვნელობაზე ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში;
 • მოსახლეობის ინტერესების დაცვა ხარისხიანი, ეფექტური და ხელმისაწვდომი სამკურნალო საშუალებებით უზრულველყოფის გზით;
 • ფარმაცევტთა სოციალური დაცვის ხელშეწყობა.
ქართული