„მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების)  ფორმა №3 ელექტრონული რეცეპტის ბრუნვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 ივლისის  №01-29/ნ ბრძანებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

„ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის მე-4 პუნქტის შესაბამისად, ვბრძანებ:

მუხლი 1

„მეორე ჯგუფს მიკუთვნებული ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) ფორმა №3 ელექტრონული რეცეპტის ბრუნვის წესის დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის 2016 წლის 26 ივლისის №01-29/ნ ბრძანებაში (ვებგვერდი: www.matsne.gov.ge, 27/07/2016, სარეგისტრაციო კოდი: 470230000.22.035.016395) განხორციელდეს ცვლილება და ბრძანებით დამტკიცებული წესის:

1. მე-3 მუხლის:

ა) მე-5 და მე-6 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„5. რეესტრში ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) ძიება შესაძლებელია გენერიკული ან სავაჭრო დასახელებით, თუმცა პაციენტის დანიშნულებაში სავალდებულო წესით ფიქსირდება მხოლოდ ფარმაცევტული პროდუქტის გენერიკული დასახელება.

6. კომბინირებული ფარმაცევტული პროდუქტის, ვიწრო თერაპიული ინდექსის ფარმაცევტული პროდუქტის, ფარმაცევტული პროდუქტის, რომელსაც არ გააჩნია გენერიკი, ასევე, სახელმწიფო პროგრამების ფარგლებში გათვალისწინებული მედიკამენტების გამოწერის შემთხვევაში, მიეთითება სავაჭრო დასახელება.“; ბ) მე-9 პუნქტის:

ბ.ა) „გ.ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„გ.ა) დანიშნულებაში შეტანილი ფორმა №3 რეცეპტით გასაცემი ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) დასახელება, ამ მუხლის მე-5 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში – საერთაშორისო არაპატენტირებული დასახელება/აქტიური ნივთიერება, ხოლო, ამ მუხლის მე-6 პუნქტით განსაზღვრულ შემთხვევებში – პროდუქტის სავაჭრო დასახელება;“;  ბ.ბ) „ვ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: „ვ) ფორმა №3 ელექტრონული რეცეპტი, ასევე, მოიცავს მოქმედების ვადას (თარიღის მითითებით), რომელიც ელექტრონული რეცეპტის ფორმაში შეაქვს ექიმს. რეცეპტის მოქმედების ვადას, დიაგნოზისა და მკურნალობის კურსის ხანგრძლივობის შესაბამისად, ადგენს ექიმი. ქრონიკული ან ხანგრძლივად მიმდინარე დაავადებების, ასევე კონტრაცეფციის ორალური საშუალებების შემთხვევაში გამოწერილი რეცეპტის ვადა განისაზღვრება არაუმეტეს 6 თვით.“;

გ) მე-11 პუნქტი ამოღებულ იქნეს;

დ) მე-13 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„13. ვიწრო თერაპიული ინდექსის მქონე ფარმაცევტული პროდუქტის, გახანგრძლივებული მოქმედების, მოდიფიცირებული გამოთავისუფლების და ნაწლავში ხსნადი პრეპარატების, ასევე პარენტერალური წამლის ფორმების გამოწერისას დაუშვებელია, იმავე მოქმედი აქტიური ნივთიერების განსხვავებული რაოდენობით შემცველი, იმავე წამლის ფორმით ჩანაცვლება. ამ შემთხვევაში ექიმი ვალდებულია გააპასიუროს მონიშვნა – „შესაძლებელია ჩანაცვლება“.

2. მე-4 მუხლის:

ა) მე-7 პუნქტის შემდეგ დაემატოს 71 პუნქტი შემდეგი რედაქციით:

„71 . ელექტრონული რეცეპტის იდენტიფიცირების შემდეგ, რეალიზატორი ვალდებულია, მომხმარებელს შესთავაზოს გამოწერილი გენერიკის შესაბამისი 3 ყველაზე დაბალი ფასის ფარმაცევტული პროდუქტი (სამკურნალო საშუალება) პოზიტიური სიიდან, რომლის ფორმირების წესი განისაზღვრება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრის ბრძანებით.“; ბ) მე-8 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაციით:

„8. რეალიზატორი უკვე ჩამოტვირთულ მონაცემებზე დამატებით მიუთითებს:

ა) საკუთარ საიდენტიფიკაციო/უნიკალურ კოდს;

ბ) ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) გაცემის თარიღს (ივსება ავტომატურად);

გ) გენერიკული სახელწოდებით გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) შემთხვევაში, გაცემული ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) სავაჭრო დასახელებას;

დ) გაცემულ რაოდენობას, გამოწერილი ფარმაცევტული პროდუქტის (სამკურნალო საშუალების) შესაბამის რეალიზებულ რაოდენობას.“

3. 42 მუხლის მე-5 პუნქტი ამოღებულ იქნეს. მუხლი 2 ბრძანება ამოქმედდეს 2022 წლის 11 აპრილიდან.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი ზურაბ აზარაშვილი

ქართული